O placówce

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 funkcjonuje w budynku Szkoły Podstawowej nr 27, przy ul. Grabowej 2 w Sosnowcu.Oferta placówki uwzględnia prowadzenie zajęć dla określonych grup wiekowych dostosowanych do stopnia zdolności i umiejętności wychowanków. Kulturotwórczy, integracyjny, inicjujący charakter placówki stwarza dzieciom i młodzieży możliwość i szansę odkrywania oraz rozwijania swoich zainteresowań, pasji, talentów, możliwość realizowania siebie, spełniania marzeń i pragnień. W  naszej placówce każdy wychowanek ma szansę pełnego rozwoju. Założenia programowe poszczególnych kół zainteresowań opracowywane są przez nauczycieli tak, aby dostosować je do stopnia zdolności i umiejętności wychowanków z ukierunkowaniem na ich rozwój.

Równolegle z ofertą zajęć w formach stałych w OPP nr 1  organizowane są imprezy okazjonalne takie jak: konkursy, wystawy, wernisaże, przedstawienia, koncerty, angażując znaczną część wychowanków, nie rzadko przy współudziale innych placówek – zainteresowanych partnerstwem na rzecz rozwoju osobowości młodych ludzi. Imprezy to doskonała okazja do promocji, ale również kształtowania postaw osobowościowych. Młody człowiek uczy się wytrwałości, cierpliwości, systematyczności, pokonywania trudów, traktowania porażek nie jako powodów do zaprzestania aktywności, ale wprost przeciwnie – do zwiększenia wysiłku i wytrwałego dążenia do wytyczonego celu; ma możliwość przełamywania pewnych barier związanych z autoprezentacją.  Zadaniem placówki jest więc wzmacnianie w wychowankach poczucia wartości, wspieranie ich w trudnych chwilach, motywowanie do nieustannego wysiłku w celu osiągania satysfakcji i pełnego rozwoju.

W ramach pracy kół zainteresowań w OPP nr 1 realizowane są również programy i projekty edukacyjne dostosowywane zarówno do potrzeb naszych wychowanków jak i potrzeb środowiska lokalnego. Efektem są otrzymane certyfikaty, zaświadczenia oraz dyplomy.

Oferta zajęć OPP nr 1 umożliwia osiąganie sukcesów zespołowych i indywidualnych. Nasi wychowankowie są laureatami  konkursów o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, a także międzynarodowym.

Wartościową formą uaktywnienia możliwości twórczych dzieci i młodzieży jest opracowana przez placówkę co roku oferta konkursów.

Odsłony: 203